Zmiana umowy

Jestem obecnym klientem, posiadam podpisaną umowę, chciałbym dowiedzieć się jakie mam podjąć kroki, aby zmienić umowę na odprowadzanie ścieków podpisaną z PPK Sp. z o.o

Zmiana danych w umowie i warunków umów następuje w drodze nowej umowy bądź aneksu do umowy sporządzanego w formie pisemnej.


Proszę wybrać czego ma dotyczyć zmiana:

1: Zmiana usługobiorcy
2: Zmiana stanu prawnego nieruchomości
3: Zmiana danych usługobiorcy
4: Zmiana sposobu rozliczenia
5: Zmiana ilości odprowadzanych ścieków
6: Przedłużenie umów terminowych


1: Zmiana usługobiorcy
Zmiana usługobiorcy – nowa umowa (z dniem zawarcia nowej umowy tracą moc dotychczasowe uregulowania umowne w zakresie odbioru ścieków),

2: Zmiana stanu prawnego nieruchomości
Zmiana stanu prawnego nieruchomości – nowa umowa lub aneks,

3: Zmiana danych usługobiorcy
Usługobiorca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Usługodawcę o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkowania lokalu, a także o innych zmianach mających wpływ na postanowienia zawarte w umowie o odprowadzanie ścieków, w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

4: Zmiana sposoby rozliczania
Zmiana sposobu rozliczenia – nowa umowa lub aneks

5: Zmiana ilości odprowadzanych ścieków
Zmiana ilości odprowadzanych ścieków – nowa umowa lub aneks.

6: Przedłużanie umów terminowych
Przedłużenie umów terminowych – nowa umowa lub aneks.

adres: Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ
telefon: 18 266 52 42