Sprzedaż samochodu ciężarowego MAN

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu
ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego

 


I.    Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy MAN 26.410.

Dane pojazdu:

Numer rejestracyjny

KNT 8WG9

Rok produkcji

2004

Data pierwszej rejestracji

19.04.2004 r.

Rodzaj pojazdu

samochód ciężarowy do przewozu kontenerów

Marka

MAN

Model

26.410

Pojemność skokowa silnika

11967 cm 3

Numer identyfikacyjny nadwozia

WMAH20ZZ14W054377

Ładowność

16170 kg

Moc

301 kW

Skrzynia biegów

manualna

Masa własna pojazdu

9530 kg

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu

25700 kg

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu

z przyczepą

40000 kg

Przebieg

1 090 200

Ważność UDT

Obowiązuje do końca 2020 r.

Ważność badania technicznego

obowiązuje do dnia 28.05.2021 r.

Ważność ubezpieczenia OC

obowiązuje do dnia 30.06.2021 r.

 

Samochód sprawny technicznie – eksploatowany do lipca 2020 r. Podwozie samochodu i zabudowa hakowa do konserwacji. Główniejsze wykonane naprawy: remont silnika w 2019 r. - naprawa wykonana przez autoryzowany serwis MAN, remont układu hamulcowego, nowy zaczep. Na samochodzie zabudowano dźwignik przemysłowy VDL typ 21-5900 o udźwigu 20 000 kg, aktualna księga rewizyjna dźwignika hakowego, aktualny przegląd konserwacyjny.
II. Samochód znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków w Łopusznej (34-432 Łopuszna, ul. Szkolna 16). Możliwość obejrzenia  pojazdu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin. Osoba do kontaktu w sprawie przeprowadzenia oględzin: Kierownik Sekcji Utrzymania Sieci Transport – Wiesław Jarończyk – tel. 18 265-39-94, kom. 512 470 092.
III. Cena minimalna wynosi – 40 000,00 zł netto.
IV. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia
1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej w kwocie 2 000,00 zł w formie pieniężnej na rachunek bankowy:
Bank Ochrony Środowiska S.A., nr: 10 1540 1115 2043 6050 3428 0002,
2) Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić do dnia 2 października 2020 r. do godziny 10:00,
3) Wadium złożone przez oferentów zwraca się w terminie 14 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty,  
4) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
V. Pisemne oferty cenowe należy składać w terminie do dnia 2 października 2020 r. do godziny 10:00 na dzienniku podawczym w siedzibie Spółki, al. Tysiąclecia 35 A, 34-400 Nowy Targ.
VI. Oferta cenowa powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem:
„Oferta na zakup samochodu ciężarowego – MAN  26.410”.
Oferta winna zawierać w szczególności:
1) imię i nazwisko lub nazwę oferenta,
2) adres siedziby  Oferenta,
3) numer telefonu,
4) numer PESEL i NIP oraz w przypadku firm numer REGON,
5) oferowaną cenę netto (nie mniejszą niż podana cena minimalna),
6) dowód wniesienia wadium.
VII. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 października 2020 r. o godzinie 10:15 w sali konferencyjnej Spółki
(al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ, pok. 18) - otwarcie ofert jest jawne.
VIII. O wyborze oferty decydować będzie najwyższa zaproponowana cena zakupu.
IX. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej cenie, Sprzedający wyznaczy termin do złożenia ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen niższych niż  zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.
X. Złożenie oferty jest równoczesną akceptacją warunków umowy kupna-sprzedaży (wzór umowy stanowi załącznik nr 1).
XI. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po zawarciu umowy kupna-sprzedaży i wpłaceniu pełnej ceny nabycia.
Załączniki:

1)    wzór umowy kupna-sprzedaży

Ogłoszenie o zamówieniu wersja PDF 

adres: Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ
telefon: 18 266 52 42