Rozwiązanie umowy

Jestem obecnym klientem, posiadam podpisaną umowy, chciałbym dowiedzieć się jakie mam podjąć kroki, aby rozwiązać umowę na odprowadzanie ścieków z PPK Sp. z o.o

Proszę wybrać odpowiedni temat:

1: Wniosek o rozwiązanie umowy
2: Terminy
3: Inne okoliczności

1. Wniosek o rozwiązanie umowy
Usługodawca w formie pisemnej składa w siedzibie PPK SP.z.o.o lub w SUS wniosek o rozwiązanie umowy.

wniosek o rozwiązanie umowy umowy (pobierz TUTAJ)

2. Terminy
Umowa może być rozwiązana za uprzednim 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, z innym okresem wypowiedzenia lub bez jego zachowania – na mocy porozumienia stron, lub w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy lub Regulaminu.

3. Inne okoliczności rozwiązania umowy
1. Jeżeli usługobiorca nie uiścił opłat za dwa pełne okresy obrachunkowe, PPK Sp. z o.o. po uprzednim pisemnym wyznaczeniu dodatkowego siedmiodniowego terminu zapłaty wraz z powiadomieniem o skutkach jego niedotrzymania, ma prawo rozwiązać umowę.

2. Umowa zawarta na czas określony ulega wygaśnięciu z chwilą upływu czasu na jaki została zawarta.

3. Rozwiązanie umowy może skutkować zamknięciem przyłącza i zaprzestaniem odbioru ścieków na warunkach opisanych w ustawie.

4. W przypadku gdy przyłącz został zamknięty na skutek naruszeń umowy bądź jej braku, wznowienie odprowadzania ścieków następuje w ciągu 2 dni roboczych od ustania przyczyn zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, po udokumentowaniu przez Usługobiorcę uiszczenia należnych kwot wraz z odsetkami ustawowymi, opłaceniu kosztów poniesionych przez Usługodawcę związanych z zamknięciem i otwarciem przyłącza, oraz zawarciu nowej umowy, jeśli jest to wymagane.

adres: Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ
telefon: 18 266 52 42