Wniosek o wykonanie dodatkowej usługi przez PPK


Cennik obowiązuje od 2020-09-01.

LP.

Rodzaj usługi

Jednostka

Cena (netto) zł

Vat [%]

Cena (brutto) zł

1

Wykonywanie analiz laboratoryjnych ścieków, zleconych przez podmioty zewnętrzne wraz z protokołem z wykonanych analiz:

ChZTCr szt. 64,60 zł 23 79,46 zł
BZT5 szt. 53,80 zł 23 66,17 zł
Pog szt. 72,90 zł 23 89,67 zł
Ortofosforany szt. 35,5 zł 23 43,67 zł
Nog szt. 85,70 zł 23 105,41 zł
Namonowy szt. 37,00 zł 23 45,51 zł
Nazotanowy szt. 38,60 zł 23 47,48 zł
Zawiesina og szt. 51,40 zł 23 63,22 zł
Chrom ogólny szt. 65,10 zł 23 80,07 zł
Chrom VI szt. 30,80 zł 23 37,88 zł
Chlorki szt. 26,40 zł 23 32,47 zł
pH szt. 6,20 zł 23 7,63 zł
oznaczenie suchej masy w osadzie szt. 68,60 zł 23 84,38 zł
2 Udrożnianie kanalizacji przy pomocy spirali elektrycznej „RAK” na odcinkach sieci oraz przyłączach
nie należących do PPK Sp. z o.o., w tym:
- praca sprzętu 1) godz. 16,90 zł 23 20,79 zł
- dojazd zł/km 4,10 zł 23 5,04 zł
- stawka r-g jednego pracownika 1) r-g/os. 36,50 zł 23 44,90 zł
3 Udrożnianie kanalizacji przy pomocy urządzenia ciśnieniowego na odcinkach sieci oraz
przyłączach nie należących do PPK Sp. z o.o. 1), w tym:
- praca sprzętu 1) godz. 45,80 zł 23 56,33zł
- dojazd zł/km 4,10 zł 23 5,04 zł
- stawka r-g jednego pracownika 1) r-g/os. 36,50 zł 23 44,90 zł
4 Opróżnianie szamba i wywóz ścieków bytowych ze zbiornika bezodpływowego o pojemności do 3m3, o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie usł. 111,00 zł 8 119,88 zł
5 Opróżnianie szamba i wywóz ścieków bytowych ze zbiornika bezodpływowego o pojemności powyżej 3m3, o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie m3 37,00 zł 8 39,96 zł
6

Opróżnianie szamba i wywóz ścieków bytowych ze zbiornika bezodpływowego o pojemności do 3m3, o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie - cena ryczałtowa przy założeniu wywozu zgodnie z harmonogramem (co najmniej 1 raz w miesiącu), płatna co miesiąc. Każde dodatkowe opróżnienie szamba i wywóz ścieków bytowych nie uwzględnione w harmonogramie będzie płatne zgodnie z poz. 4 niniejszego cennika3)

usł. 92,70 zł 8 100,12 zł
7 Opróżnianie szamba i wywóz ścieków bytowych ze zbiornika bezodpływowego o pojemności powyżej 3m3, o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie - cena ryczałtowa przy założeniu wywozu zgodnie z harmonogramem (co najmniej 1 raz w miesiącu), płatna co miesiąc. Należność do zapłaty będzie wyliczana na podstawie zadeklarowanej wielkości zbiornika bezodpływowego i częstotliwości wywozu. Każde dodatkowe opróżnienie szamba i wywóz ścieków bytowych nie uwzględnione w harmonogramie będzie płatne zgodnie z poz. 5 niniejszego cennika3) m3 30,90 zł 8 33,37 zł
8 Opróżnianie szamba i wywóz ścieków bytowych, pochodzących z gospodarstw domowych na terenie Gminy Czarny Dunajec samochodem asenizacyjnym MAN o nr rej. KNT 21692 o pojemności do 3m3, o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie - cena ryczałtowa przy założeniu wywozu zgodnie z harmonogramem (co najmniej 1 raz w miesiącu), płatna co miesiąc. Każde dodatkowe opróżnienie szamba i wywóz ścieków bytowych nie uwzględnione w harmonogramie będzie płatne zgodnie z poz. 4 niniejszego cennika3) usł. 77,58 zł 8 83,79 zł
9 Opróżnianie szamba i wywóz ścieków bytowych, pochodzących z gospodarstw domowych na terenie Gminy Czarny Dunajec samochodem asenizacyjnym MAN o nr rej. KNT 21692 o pojemności powyżej 3m3, o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie - cena ryczałtowa przy założeniu wywozu zgodnie z harmonogramem (co najmniej 1 raz w miesiącu), płatna co miesiąc. Należność do zapłaty będzie wyliczana na podstawie zadeklarowanej wielkości zbiornika bezodpływowego i częstotliwości wywozu. Każde dodatkowe opróżnienie szamba i wywóz ścieków bytowych nie uwzględnione w harmonogramie będzie płatne zgodnie z poz. 5 niniejszego cennika3) m3 25,86 zł 8 27,93 zł
10 Opróżnianie szamba i wywóz nieczystości ciekłych innych niż ścieki bytowe, niewymienionych w poz. 4, 6 i 8, ze zbiornika bezodpływowego o pojemności do 3m3, o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie, z wyłączeniem ścieków wymienionych w poz. 14 cennika usł. 142,20 zł 8 153,58 zł
11 Opróżnianie szamba i wywóz nieczystości ciekłych innych niż ścieki bytowe, niewymienionych w poz. 5, 7 i 9, ze zbiornika bezodpływowego o pojemności powyżej 3m3, o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie, z wyłączeniem ścieków wymienionych w poz. 14 cennika m3 47,40 zł 8 51,19 zł
12 Przyjęcie ścieków bytowych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do punktów zlewnych o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie m3 15 zł 8 16,20 zł
13 Przyjęcie nieczystości ciekłych z przenośnych kabin sanitarnych (np. toi toi) oraz nieczystości ciekłych innych niż ścieki bytowe, niewymienionych w poz. 12 i 14, dowożonych do punktów zlewnych, o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie m3 31,90 szt. 34,45 zł
14 Przyjęcie nieczystości ciekłych z przewoźnych kabin sanitarnych (np. autobusy, campery), dowożonych do punktów zlewnych2) usł 29,40 23 31,75 zł
15 Zamknięcie / otwarcie przyłącza - w przypadku dostępu do przyłącza w studzience, poprzez zastosowanie korka
- czynności związane z zamknięciem i otwarciem przyłącza szt. 87,00 23 107,01 zł
- dojazd zł/km 1,10 23 1,35 zł
- stawka r-g jednego pracownika1) r-g/os. 36,50 zł 23 44,90 zł
16 Zamknięcie / otwarcie przyłącza - w przypadku braku dostępu do przykanalika w studzience, poprzez zastosowanie ciężkiego sprzętu
- czynności związane z zamknięciem i otwarciem przyłącza szt. 657 zł 23 808,11 zł
- dojazd zł/km 1,10 zł 23 1,35 zł
- stawka r-g jednego pracownika r-g/os. 36,50 zł 23 44,90 zł
17 Inspekcja TV przyłącza kanalizacyjnego lub zastosowanie urządzenia do lokalizacji nieszczelności oraz niezidentyfikowanych przyłączy (dymownica), w tym:)
- praca spiezętu 1) zł/h 25,50 zł 23 31,37 zł
- dojazd zł/km 1,10 zł 23 1,35 zł
- stawka r-g jednego pracownika r-g/os. 36,50 zł 23 44,90 zł
18 Dojazd pracowników obsługi w przypadku czynności nie uwzględnionych w cenniku, w tym:
- dojazd samochodem DMC do 1,5 t zł/km 1,10 zł 23 1,35 zł
- dojazd samochodem DMC od 1,5 t do 3,5 t zł/km 4,10 zł 23 5,04 zł
- stawka r-g jednego pracownika (w pozostałych przypadkach) 1) r-g/os. 36,50 zł 23 44,90 zł
19 Koszt pracowników obsługi1) r-g/os. 36,50 zł 23 44,90 zł
20 Wykonanie kopii dokumentacji A44,6) strona 1,00 zł 23 1,23 zł
21 Udostępnienie zestawienia wykonanych analiz laboratoryjnych ścieków 5,6)
- za ujęcie w zestawieniu każdego kolejnego protokołu z wykonanych analiz laboratoryjnych usł. 84,20 zł 23 103,57 zł
- za ujęcie w zestawieniu każdego kolejnego protokołu z wykonanych analiz laboratoryjnych szt. 21,00 zł 23 25,83 zł

1) Za każde rozpoczęte 30 minut pracy stosuje się 50 % podanej stawki

2) Minimalna ilość jednorazowo wywożonych ścieków – 3 m3, cena uwzględnia przyjęcie ścieków do punktu zlewnego.

3) Dopuszczalne parametry zanieczyszczeń w ściekach dowożonych wynoszą:
BZT5 -4000 mg O2/l,
ChZT - 8000 mg O2/l,
zawiesiny ogólne - 4000 mg/l,
azot amonowy - 400 mg NNH4/l,
azot ogólny - 1200 mg N/l,
fosfor ogólny - 90 mg P/l,
pH 5,5 - 9,5,
pozostałe zanieczyszczenia – pozostałe zanieczyszczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

4) Dotyczy dokumentów i informacji, które były już wcześniej przekazywane, udostępniane, bądź w jakikolwiek sposób wydawane, albo takich, których pozyskanie jest możliwe na podstawie wcześniej wystawionych przez Spółkę dokumentów (np. kopie warunków technicznych, zestawienia faktur i obrotów, kopie uzgodnień).

5) Dotyczy analiz laboratoryjnych wykonanych podmiotom, których te badania dotyczą, przez Spółkę na potrzeby własne.

6) W przypadku wysyłki drogą pocztową dodatkowo zostanie doliczony koszt wysyłki

W pozostałych przypadkach (nieprzewidzianych w powyższym cenniku) oraz w przypadkach niestandardowych stosuje się kalkulację indywidualną.

adres: Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ
telefon: 18 266 52 42